8.2 C
Karditsa
Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2022

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής

Διαβάστε επίσης:

Από την Πέμπτη 1η Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα στήριξης για επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για τα οικονομικά έτη από το 2021 έως και το 2023. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την 20η Σεπτεμβρίου.

Στόχοι του Προγράμματος

 1. Το μέτρο των επενδύσεων των επιχειρήσεων αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων.
  Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:
  α) Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας.
  β) Τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν οικονομικά.
  γ) Την ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ. Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική Ένωση).
 2. Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι του προγράμματος είναι:
  α) Η αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ, ονομασία κατά παράδοση) κατά 5%.
  β) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν να ανέρχονται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
  γ) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν τίθεται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 σχέδια να αφορούν συλλογικές δομές κατ’ ανώτατο όριο.

Δικαιούχοι

- Advertisement -

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν.(Ε.Ε) 1149/2016, δικαιούχοι της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες

 1. Είναι επιλέξιμες για στήριξη οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις:
  Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων βελτίωσης προϊόντος
  ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου
  ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων
  ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει
  Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται ενδεικτική αναφορά επιλέξιμων δαπανών.
 2. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλον προμηθευτή από εκείνον του οποίου την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα, το οποίο τεκμηριώνεται από τεχνική έκθεση που συνοδεύει το νέο εξοπλισμό. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, αλλαγή προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσίας είναι δυνατή, αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων επενδυτικών δαπανών.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 1. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην απλή αντικατάσταση εξοπλισμού,(δηλαδή παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας), όπως προβλέπεται και στο άρθρο 33 παράγραφος 4 του Καν (Ε.Ε) 1149/2016. Μόνο στην περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού για λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας, οι δαπάνες μπορούν να είναι επιλέξιμες.
 2. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) δεν είναι επιλέξιμος για στήριξη, βάσει του άρθρου 48 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149.
 3. Επιπλέον, μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν και οι κάτωθι:
  α) Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
  β) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
  γ) Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (όπως προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών).
  δ) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
  ε) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
  στ) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
  ζ) Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
  η) Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
  θ) Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης στήριξης.
  ι) Υπερβάσεις κόστους από την υπουργική απόφαση έγκρισης του Επενδυτικού Προγράμματος.
  ια) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση.
  ιβ) Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.
  ιγ) Εξοπλισμός που δεν έχει αποσβεστεί δεν δύνανται να αντικατασταθεί μέσω του προγράμματος, ακόμη και για λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας.

Χρηματοδότηση του προγράμματος

 1. Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος επενδύσεων καθορίζεται ανά οικονομικό έτος σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 20192023», όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες του προγράμματος χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ως κάτωθι:
  i. 0% των δαπανών για τις περιφέρειες που έχουν οριστεί ως λιγότερο ανεπτυγμένες, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Καν. (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει. Δηλαδή, για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
  ii. 40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο ανεπτυγμένων. Δηλαδή για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.
  iii. 65%των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καν. (Ε.Ε.) 229/2013.
 3. Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγματικών δαπανών καλύπτεται με ιδία συμμετοχή των δικαιούχων, ανάλογα την περιοχή που πραγματοποιούνται οι δαπάνες, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
 4. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματός είναι μηδενική.
 5. Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 ευρώ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης – Μη επιλέξιμες αιτήσεις

 1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  α) Οι δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειές τους είναι σαφώς καθορισμένες στις αιτήσεις και περιλαμβάνουν τις αιτούμενες δαπάνες αναλυτικά.
  β) Οι αιτούμενες δαπάνες των επιμέρους ενεργειών της προτεινόμενης δράσης δεν υπερβαίνουν τις συνήθεις τιμές της αγοράς και για το λόγο αυτό ο φάκελος, εκτός από την περιγραφή τους θα περιλαμβάνει και δύο συγκρίσιμες οικονομικές προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας). Σε κάθε περίπτωση για την κατάρτιση του αιτούμενου προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η οικονομικότερη από αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος επωμίζεται το επιπλέον κόστος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.
  γ) Τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων ώστε να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η επένδυση, αναλυτικότερα:
  i) στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις στο όνομα της αιτούμενης επιχείρησης ή/και των κύριων μετόχων.
  Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από τους μετόχους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεσή τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσής της. Σε περίπτωση δανεισμού, υποβάλλεται επιστολή ή/και βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του έργου, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων το εγκεκριμένο ποσό, το ύψος του επιτοκίου και η μηνιαία δόση.
  Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της ενωσιακής επιδότησης.
  ii) τεκμηρίωση ότι η αιτούσα επιχείρηση δεν συνιστά προβληματική επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 (αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
  δ) τη συνεκτικότητα μεταξύ των προτεινόμενων στρατηγικών και των τεθέντων στόχων και τον πιθανό αντίκτυπο και τη συμβολή στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της επεξεργασίας ή της εμπορίας και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
  Για την πιστοποίηση των ανωτέρω οι αιτούντες οφείλουν μαζί με την αίτηση να υποβάλουν μελέτη σκοπιμότητας των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσουν καθώς και να παρουσιάσουν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων τους, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο ελέγχου το οποίο δύναται να επηρεάσει την πληρωμή της επένδυσης.
 2. Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν σε:
  α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (π.χ. υποβολή δηλώσεων παραγωγής, δηλώσεων συγκομιδής, κ.ά)και ειδικά στις επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους «μη εγκεκριμένες» φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς τις προβλεπόμενες στον Καν. (ΕΕ) 1308/2013 άδειες,
  β) προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244, 01-10-2004, σελ 2),
  γ) αιτήσεις στήριξης νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και αιτήσεις στήριξης φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης,
  δ) νεοσύστατες παραγωγικές επιχειρήσεις που δεν έχουν παράξει οίνο και δεν έχουν υποβάλει καμία δήλωση παραγωγής.
  ε) επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης από τον δικαιούχο.

Κριτήρια προτεραιότητας

 1. Για την κατανομή των κονδυλίων στις επιλέξιμες αιτήσεις ορίζονται τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια, με σκοπό να υπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή ανώτερη των 25 μονάδων.

Ροή Ειδήσεων

Ο Δ. Τρικκαίων συγκεντρώνει παιχνίδια για παιδιά οικογενειών με δυσχέρειες

Μπορεί η πανδημία να διέκοψε τη δράση, αλλά ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να στηρίζει παιδιά οικογενειών με οικονομικές...

Χρ. Τριαντόπουλος: Οι καστανοπαραγωγοί του Πηλίου αποζημιώθηκαν για πέρυσι με 710.000 ευρώ- Και φέτος θα συνεχιστεί η στήριξη του κράτους

Σε συνέχεια σχετικής συνεργασίας, αλλά και πρόσκλησης από τον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2022, ο Υφυπουργός...

Νίκαια: Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου ενημερωτική ημερίδα για τη νέα ΚΑΠ

Ενημερωτική ημερίδα για τη Νέα ΚΑΠ διοργανώνεται την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας από τη Γενική...

Τα τσιπουράδικα του Βόλου και η ιστορία τους

Όταν κάποιος επισκέπτεται τον Βόλο, το πρώτο του ερώτημα είναι πλέον κλασσικό: «Πού να πάω για τσίπουρο; Τι...

Θανάσης Παιδής στην 6η Ανάβαση Ελασσόνας: Διοργάνωση – θεσμός που ανοίγει τις πύλες της εξωστρέφειας

Ιδιαίτερα σημαντική και εξόχως επιτυχημένη ήταν η διοργάνωση της 6ης Ανάβασης Ελασσόνας, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό...

Συνάντηση εργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Καρδιτσιωτών οινοπαραγωγών

Συνεχίζονται οι συναντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Γιάννη Μπουτίνα με Θεσσαλούς οινοποιούς στο πλαίσιο του νέου αγροτουριστικού σχεδίου της Περιφέρειας « Δρόμοι του...

Στην ίδια κατηγορία: