8.2 C
Karditsa
Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

Συμφωνία Eurobank – FPS – εργαζομένων για doValue

Διαβάστε επίσης:

Πλήρη εξασφάλιση της απασχόλησης και των εργασιακών δικαιωμάτων των περίπου 1.000 εργαζομένων (600 της FPS και 400 τραπεζικών της μονάδας Troubled Assets Group της Eurobank) που θα μεταφερθούν στην doValue, καθώς και οικονομικό κίνητρο δέκα μηνιαίων μισθών για όσους επιλέξουν να ενταχθούν στην FPS, προβλέπει η τριμερής συμφωνία Eurobank – FPS και συλλόγου εργαζομένων της τράπεζας (Σωματείο Union) για τη μετάβαση του προσωπικού στην doValue.

Υπενθυμίζεται ότι η doValue, που αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης κόκκινων δανείων στην Ιταλία, με ισχυρή παρουσία στην αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετουμενων ανοιγμάτων (NPL) στην Νότια Ευρώπη, εξαγόρασε τη θυγατρική εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων της Eurobank, FPS, καθώς και το χαρτοφυλάκιο «Cairo», συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ, που θα αποτελέσει την πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που θα μεταβιβαστεί στον «Ηρακλή». Όλες οι δραστηριότητες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων του ομίλου της τράπεζας Eurobank, καθώς και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές, θα μεταφερθούν στην doValue.

- Advertisement -

H συμφωνία των τριών πλευρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων της τράπεζας, προβλέπει ότι όσοι εργαζόµενοι των µεταβιβαζόµενων µονάδων επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την τράπεζα και να προσληφθούν στην FPS, θα υπογράψουν την σχετική σύµβαση λύσης της σχέσης τους µε την Τράπεζα και θα λάβουν τις εξής οικονοµικές παροχές:

1. Καταβολή οικειοθελούς αποζηµίωσης λύσης εργασιακής σχέσης, ίσης προς 10 µηνιαίους µικτούς µισθούς, όπως θα έχουν υπολογιστεί µετά από την ενσωµάτωση τυχόν επιδοµάτων γέννησης τέκνων, παραγωγικότητας, και µετά από αίτηµα του σωµατείου και τις µελλοντικές αυξήσεις των βασικών µισθών των κλιµακίων (όπως διαµορφώνονται την 01/12/2021 βάσει Σ.Σ.Ε. Τραπεζών 2019-2021). Η ανωτέρω αποζηµίωση θα προσαυξηθεί µε τα ακόλουθα ποσά:

α) Ποσό – εφόσον προκύπτει – που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση του ετήσιου προγράµµατος κινήτρων του TAG για το έτος 2019.
β) Ποσό που αντιστοιχεί στο επίδοµα οικονοµικής ενίσχυσης υπαλλήλων µε τέκνα ειδικών αναγκών, υπολογιζόµενο για τα έτη που αποµένουν έως την συµπλήρωση του 25ου έτους του τέκνου.
γ) Μετά από αίτηµα του σωµατείου Union, συµφωνήθηκε στην παραπάνω οικειοθελή αποζηµίωση να εφαρµόζεται κατώτατο πλαφόν, ίσο µε τη νόµιµη αποζηµίωση (επηρεάζει το 40% του πληθυσµού που θα πάρουν περισσότερους µισθούς, αυτούς µε πολλά χρόνια προϋπηρεσίας) ή µε το ποσό των 25.000 ευρώ (επηρεάζει το 50%, αυτούς που είναι νεώτεροι και χαµηλόµισθοι και θα πάρουν κατά µέσο όρο 15 µισθούς), όποιο είναι υψηλότερο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το 90% των υπαγόµενων στην συµφωνία, θα λάβει από 13 έως 30 µισθούς, αναφέρει ο σύλλογος εργαζομένων.

2. Καταβολή του συνόλου του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατοµικό λογαριασµό του εργαζοµένου στο οµαδικό πρόγραµµα διαχείρισης κεφαλαίου τέκνων υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων.

3. Καταβολή του συνόλου του ποσού, που θα έχει συσσωρευτεί στον ατοµικό συνταξιοδοτικό λογαριασµό του εργαζοµένου στο οµαδικό ασφαλιστήριο διαχείρισης συνταξιοδοτικού κεφαλαίου µέχρι την ηµεροµηνία µεταβίβασης, ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον όµιλο. Εναλλακτικώς, κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του εργαζοµένου, το σύνολο του ποσού αυτού θα µεταφερθεί στο οµαδικό ασφαλιστήριο διαχείρισης συνταξιοδοτικού κεφαλαίου της F.P.S.

B. Οι ως άνω εργαζόµενοι οι οποίοι θα επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την τράπεζα και να προσληφθούν στην FPS, θα υπογράψουν συγχρόνως σύµβαση εργασίας µε την FPS, υπό τους εξής όρους και συµφωνίες:

1. Η πρόσληψη κάθε εργαζοµένου στην FPS θα γίνει µε σύµβαση αορίστου χρόνου.

2. Η F.P.S. θα αναγνωρίσει το σύνολο της ήδη αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας κάθε εργαζοµένου στον όµιλο Eurobank.

3. Κάθε εργαζόµενος θα προσληφθεί µε τον µισθό που είχε κατά την ηµεροµηνία λύσης της σχέσης εργασίας του µε την τράπεζα, ο οποίος θα ενσωµατώσει επιπλέον τα ακόλουθα:
α) Τυχόν επίδοµα γέννησης τέκνων
β) Τυχόν επίδοµα παραγωγικότητας
γ) Την αύξηση (σε όσους επηρεάζονται) που προβλέπεται από την κλαδική Σ.Σ.Ε. 2019- 2021, όπως θα έχουν διαµορφωθεί οι βασικοί µισθοί κλιµακίων την 01/12/2021.

Επιπλέον συµφωνήθηκε από τα µέρη, μια σειρά οικειοθελών παροχών

Μετά από αίτηµα του σωµατείου Union, τα µέρη συµφώνησαν ότι όσοι εργαζόµενοι των µεταβιβαζόµενων µονάδων επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την τράπεζα και να μην προσληφθούν στην FPS, θα υπογράψουν την σχετική σύµβαση λύσης της σχέσης τους µε την τράπεζα σε ατοµική βάση, υπό τους εξής όρους και συµφωνίες:

1. Η Τράπεζα θα καταβάλει στον εργαζόµενο, οικειοθελή αποζηµίωση σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του τελευταίου προγράµµατος εθελουσίας εξόδου, όπως αυτό περιγράφεται στην από 15/05/2019 ανακοίνωση της τράπεζας (σηµειώνεται ότι θα είναι διαθέσιµη µόνο η επιλογή του εφάπαξ ποσού µε µέγιστο µικτό ποσό 160.000 ευρώ, ενώ οι λοιπές παροχές του προγράµµατος, ισχύουν, ως περιγράφονται σε σχετική παράγραφο της εν λόγω ανακοίνωσης).

2. Ο εργαζόµενος θα δεσµευτεί ρητά, ότι για το πρώτο έτος από την αποχώρησή του από την τράπεζα, θα απέχει από οποιασδήποτε µορφής απασχόληση σε ανταγωνιστικές προς την FPS επιχειρήσεις και συγκεκριµένα σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Servicers), συµπεριλαµβανοµένης της Eurobank FPS ΑΕ διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, ή όπως τυχόν µετονοµαστεί µελλοντικά. Αν παραβεί την υποχρέωση αυτή, ο εργαζόµενος θα οφείλει να επιστρέψει στην τράπεζα το τµήµα της αποζηµίωσης λύσης σχέσης που έλαβε, το οποίο υπερβαίνει την κατά νόµο αποζηµίωση καταγγελίας.

Η τράπεζα και το σωµατείο Union, εξέφρασαν την βούληση τους να διασφαλιστούν πάση θυσία οι θέσεις εργασίας. Το σωµατείο Union ζήτησε από την τράπεζα για τους εργαζόµενους που απορρίψουν και το πακέτο παροχών τράπεζας και την εθελούσια, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Η τράπεζα σηµείωσε ότι φέρουσα την συνολική ευθύνη της επιτυχίας του εγχειρήµατος, διατηρεί αυτούσια τα δικαιώµατα που παρέχονται στον µεταβιβάζοντα εργοδότη στο πλαίσιο των νόµων, µε στόχο ακριβώς την διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Το σωµατείο σηµείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα επανεξετάσει την στάση του ανάλογα µε τα νέα δεδοµένα και µε µοναδικό σκοπό να µην υπάρξουν απολύσεις για οικονοµοτεχνικούς, ή τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας.

Σε συνεργασία με tomanifesto.gr

Ροή Ειδήσεων

Στην ίδια κατηγορία: