8.2 C
Karditsa
Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

Ολική κατάργηση βασικής ενίσχυσης εντός δεκαετίας προτείνει η Γερμανία

Διαβάστε επίσης:

Ατζέντα για την ολοκληρωτική κατάργηση της βασικής ενίσχυσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µέχρι το 2030 σε συνδυασµό µε τη γενναία µεταφορά πόρων από τον Α’ Πυλώνα στα ∆ιαρθρωτικά Προγράµµατα της ερχόµενης ΚΑΠ ώστε να δοθεί ένα «ισχυρό πολιτικό µήνυµα», προωθεί το γερµανικό υπουργείο Γεωργίας (BMEL).

Γιώργος Κοντονής

- Advertisement -

Την ώρα που και στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει να ωριµάζει η ιδέα για την ολοκληρωτική εγκατάλειψη της Ενιαίας Ενίσχυσης και την προώθηση όλων των χρηµάτων στον Β’ Πυλώνα, όπως είχε αποκαλύψει σε πρωτοσέλιδο τίτλο της η Agrenda, η µεγαλύτερη συνεισφέρουσα χώρα σε επίπεδο κονδυλίων της ΕΕ, η Γερµανία φαίνεται πως όχι µόνο την κάνει πράξη, αλλά επιχειρεί να επιβάλλει την πολιτική αυτή σε επίπεδο όλων των κρατών-µελών.

Η έκθεση «Σχεδιάζοντας µια αποτελεσµατική γεωργοπεριβαλλοντική πολιτική για το κλίµα στο πλαίσιο της ΚΑΠ µετά το 2020» της γνωµοδοτικής επιστηµονικής επιτροπής (WBAE) του γερµανικού υπουργείου που δηµοσιεύτηκε τον περασµένο ∆εκέµβριο, αναφέρει συγκεκριµένα ότι όποιο κράτος-µέλος θέλει να συνεχίσει να δίνει βασική ενίσχυση, αυτή θα γίνεται µόνο µε εθνικά κονδύλια, ώστε οι κυβερνήσεις να λογοδοτούν στους φορολογούµενούς τους για την αποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων.

Το παραπάνω report έχει ιδιαίτερη σηµασία για το µέλλον της ΚΑΠ και δίνει οδηγίες για το «λόµπινγκ» που οφείλει να ακολουθήσει η Γερµανία ώστε να απολαµβάνει περισσότερα προνόµια, εφόσον καταφέρει παράλληλα να περάσει πρόταση για αλλαγή στον διαµοιρασµό των κονδυλίων για τη γεωργία µεταξύ των κρατών-µελών βάσει υπεραξίας και όχι «ιστορικότητας».

Επιπλέον η WBΑE προωθεί την είσοδο της αγροτικής οικονοµίας στο εµπόριο των ρύπων µέσω της ΚΑΠ και διαγωνιστικών διαδικασιών ανάµεσα σε κράτη-µέλη, υποστηρίζει την επέκταση των «οικοσυστηµάτων» (ecoschemes) ώστε στο τέλος της δεκαετίας να καταλαµβάνουν ολόκληρο τον Πυλώνα των άµεσων ενισχύσεων και ζητά αλλαγές στους ορισµούς των επιλέξιµων εκτάσεων.

Μόνο με εθνικά κονδύλια η Ενιαία Ενίσχυση ώστε τα κράτη να λογοδοτούν στους φορολογούμενους

Υπέρ της σταδιακής κατάργησης εντός 10ετίας των άµεσων πληρωµών που δίνονται κατά κύριο λόγο «άνευ όρων», όπως η βασική ενίσχυση, αναµένεται να πιέσει το γερµανικό υπουργείο Γεωργίας, µετά τις σαφείς οδηγίες που έλαβε από την οµάδα εργασίας που έχει αναλάβει τη συµβουλευτική (WBAE) του οµοσπονδιακού κράτους για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ.

Όποιο κράτος-µέλος θέλει να συνεχίσει να δίνει βασική ενίσχυση, αυτό θα γίνεται µόνο µε εθνικά κονδύλια, γνωµοδοτεί συγκεκριµένα η οµάδα εργασίας, τονίζοντας ότι έτσι θα πρέπει να λογοδοτούν στους φορολογούµενούς τους για την αποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων. Το περιθώριο δεκαετίας δίνεται, ώστε να προσαρµοστούν κατάλληλα τα ενοίκια γης, µέχρι την τελική κατάργηση της βασικής ενίσχυσης.

Οι διαδικασίες πρέπει να ξεκινήσουν από την ερχόµενη ΚΑΠ και να ολοκληρωθούν εντός της µεθεπόµενης περιόδου. Μάλιστα, η Γερµανία αναµένεται να είναι και η πρώτη χώρα που θα καταργήσει τη βασική ενίσχυση, µετά την κατάργηση της συνδεδεµένης στην οποία ήδη έχει προχωρήσει. Ως εκ τούτου, όλος ο Α’ Πυλώνας θα επικεντρωθεί µόνο στα «οικο-συστήµατα» (ecoschemes) δηλαδή τα νέα στοχευµένα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα.

Διαβάστε επίσης: Με πόνο για τους νέους συνεταιριστές η λύση για Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας παρά τη βοήθεια Βορίδη
«Oι νοµοθετικές προτάσεις διατηρούν τις άµεσες πληρωµές, οι οποίες στηρίζονται κυρίως στην πολιτική εισοδήµατος. Αυτό δηµιουργεί φόβο ότι η µονόπλευρη εστίαση στον στόχο που διατυπώνεται στις Συνθήκες της Ρώµης για τον γεωργικό πληθυσµό να έχει το κατάλληλο βιοτικό επίπεδο παραµένει το καθοριστικό στοιχείο της ΚΑΠ. Στην πραγµατικότητα, στο συγκεκριµένο εισόδηµα προορίζεται σήµερα περισσότερο από το 70% όλων των δαπανών της ΚΑΠ, ενώ οι υφιστάµενες προκλήσεις στον τοµέα της πολιτικής για το περιβάλλον, το κλίµα και την καλή µεταχείριση των ζώων δεν προσδιορίζονται ούτε αντιµετωπίζονται επαρκώς», σχολιάζουν συγκεκριµένα οι σύµβουλοι.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο, η οµάδα εργασίας του υπουργείου Γεωργίας ζητά η οµοσπονδιακή κυβέρνηση να υποστηρίξει σε επίπεδο ΕΕ:

τη σταδιακή κατάργηση των άµεσων πληρωµών που δίνονται κατά κύριο λόγο άνευ όρων κατά τη διάρκεια µιας δεκαετούς περιόδου. Τα κράτη µέλη έχουν την ευκαιρία για εθνική συγχρηµατοδότηση ή θα επιτρέπουν εθνικά χρηµατοδοτούµενες προσαυξήσεις προκειµένου να αυξηθεί η αποδοχή της απόσυρσης των άµεσων πληρωµών από τα τα κράτη. Η εθνική συγχρηµατοδότηση θα εξασφαλίσει ότι η επιδίωξη του εισοδήµατος-στόχου ανταγωνίζεται άµεσα την επίτευξη στόχων σε άλλους τοµείς πολιτικής (π.χ. εκπαίδευση, προστασία του περιβάλλοντος και του κλίµατος, κοινωνική πολιτική), καθιστώντας έτσι ορατή την έλλειψη εθνικών πόρων για τους φορολογούµενους.
όλα τα κράτη µέλη να δαπανούν τουλάχιστον το 30% των χρηµάτων από τις άµεσες πληρωµές και τα Προγράµµατα για γεωργοπεριβαλλοντικούς στόχους για το κλίµα.

Πολιτικό μήνυμα η μεταφορά πόρων στον Β’ Πυλώνα

Η γνωµοδότηση για την κατάργηση της βασικής ενίσχυσης, συνοδεύεται και από την εντολή να επικεντρωθεί η υπουργός Γεωργίας Τζούλια Κλόκνερ στον τρόπο κατανοµής των κονδυλίων στα κράτη-µέλη για την ΚΑΠ. Συγκεκριµένα, ζητά η οµάδα εργασίας να µην µοιράζονται βάσει ιστορικών στοιχείων, αλλά µε βάση την προστιθέµενη αξία που δηµιουργούν αναλόγως µε τον τρόπο που τα αξιοποιούν τα κράτη-µέλη.

Αυτό, παρατηρεί κανείς πως θα γίνει την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο, τουλάχιστον έµµεσα, µέσω του µοντέλου υλοποίησης της ΚΑΠ που βασίζεται στα αποτελέσµατα των πολιτικών. ∆ηλαδή, για παράδειγµα αν ένα κράτος µέλος δεσµεύσει για το Μέτρο της Απονιτροποίησης 300 εκατ. ευρώ, θα ελεγχθεί για το κατά πόσο αυτά τα χρήµατα µείωσαν πράγµατι τη νιτρορύπανση. Σε περίπτωση που το κράτος-µέλος βρεθεί υπόλογο και δεν πιάσει τους στόχους, τα χρήµατα αυτά θα γυρίσουν πίσω στην Ευρώπη.

Συγκεκριµένα η οµάδα εργασίας του υπουργείου Γεωργίας, προτείνει η οµοσπονδιακή κυβέρνηση να υποστηρίξει σε επίπεδο ΕΕ «την κατανοµή των κονδυλίων στις τρέχουσες προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν και στην προστιθέµενη αξία στην Ευρώπη. ∆ηλαδή, να µην πραγµατοποιείται όπως προηγουµένως βάσει ιστορικού κώδικα. Αυτό ισχύει για την κατανοµή των κονδυλίων από την ΕΕ στα κράτη µέλη (άµεσες πληρωµές, Προγράµµατα). Μέρος της διαδικασίας µετασχηµατισµού από µια ιστορικά εξελισσόµενη κατανοµή των πόρων σε µια αντικειµενικά δικαιολογηµένη θα µπορούσε να θέσει τον προϋπολογισµό για ορισµένα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα µε υψηλή προστιθέµενη αξία στην Ευρώπη εκτός ανταγωνισµού σε σχέση µε άλλες χρήσεις των κεφαλαίων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ».

Πολιτικό µήνυµα που θα δείξει το δρόµο για την µελλοντική ανάπτυξη της ΚΑΠ θα αποτελέσει επιπλέον µία γενναία µεταφορά πόρων από τον Α’ Πυλώνα στα διαρθρωτικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τη συµβουλευτική οµάδα του υπουργείου Γεωργίας. Όπως φαίνεται η Γερµανία είναι διατεθειµένη να τοποθετηθεί σε επίπεδο ΕΕ υπέρ της αποδυνάµωσης συνολικά του πυλώνα των άµεσων ενισχύσεων, σε αντίθεση µε τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης τα οποία φαίνεται να δηµιουργούν προστιθέµενη αξία µέσω των επενδυτικών κυρίως δράσεων.
πηγή:agronews.gr

Ροή Ειδήσεων

Στην ίδια κατηγορία: